Languages

Saturday, October 17, 2015

How to Make any Application Portable 2015

Wednesday, September 23, 2015

ГЛАСНО ЂУТАЊЕ - НЕМА РАТА, НЕМА НИ ПРЕКИДА - САМО ИЗБЕГЛИЦЕ ПРАВЕ ПРОБЛЕМ

Никада се о једном рату није толико ћутало. Ни један извештај са лица места. Нити једна насловна страна. Ни један осврт на жртве. Где су лекари без граница, новинари без граница... НЕМА ИХ.. само границе. Када нема рата, нема ни позива, ни покушаја да се заустави. 250.000 мртвих и бар још толико рањених нико не види. Постоји само проблем избеглих, а то се решава гурањем код комшије. Мир нико и не помиње, повратак још мање.

Monday, June 29, 2015

АТЕНТАТ И ПОСЛЕДИЦЕ

Пошто смо као народ кренули у велику еуфорију прослављања лика и дела Гаврила Принципа, ајде да се онда запитамо овако: Да ли је за српски народ био од неке користи његов чин убиства Фердинанда и његове супруге? Да ли је српски народ то тражио од њега? Да ли је он уопште размишљао о претходна два питања? Не видим друге разумне одговоре, осим: Не, не и не.
Са друге стране, да ли је било штете? Да ли је она била велика, или можда чак и катастрофална? Одговорио бих овако: Србија је била изнурена Балканским ратовима и најмање што је у том тренутку требало њој, као и Србима у расејању је још један крави сукоб са тада највећом силом у Европи. Вероватно је да би Аустро-Угарска и без његовог непромишљеног чина, након анексије Босне пробала да слично учини и са Србијом. Да, али не одмах и не толиком жестином. Даље, питам се, да ли би ико могао да мотивише аустро-угарску војску да тако бесомучно убија цивиле, жене и децу и да свом силином удара на српску војску, да им неко није убио престолонаследника и његову жену. Који би мотив, а мотив је у рату најважнији, дали војсци да треба да се боре против Срба. И шта су последице: дестковање српског народа, смрт више од половине мушког становништва, изгубљена државност Србије и њено утапање у масонску творевину, која је требала да потпуно поништи српски народ, нешто касније и убиство српског краља (када је одступио од масонске идеје, мада прекасно) и поново окупација, комунизам и даље затирање... И хоћемо ли се икада опоравити од тог ударца.? Тешко. Подизањем споменика и величањем лика и дела непромишљеног и емотивног момка без много памети и обзира за друге, још теже.

Sunday, June 14, 2015

God's Longing

God's Longing is a feeling that is characteristic of every living being created, whether it is conscious of that feeling or not. Man was created as the last and most aware being should be the most aware of this feeling. However, the man next to her consciousness and being that is most prone to deception and self-deception. Moreover, just this feeling is often in human history has been the subject of man's delusion and replacement of various other feelings - erroneous and misplaced affections and aspirations.This feeling has more dimensions and aspects. The most important are striving to intimacy and fellowship with the Lord who is himself a community of the Holy Trinity and the other striving to receive the properties of the almighty and večnopostojećeg, perfect Lord.The tragedy of human nature is for the most part and is reflected in the division of these two feelings and with the results of a lie that striving for perfection and receive all the divine attributes can be achieved by the attainment of the first aspirations, which still follow the misconceptions that certain properties can be achieved separately and individually personal efforts and dedication.Such a division in man reflects the division among the people, the division of man with nature, with other creatures of God and all of His creation.From delusion reveals new misconceptions, so that today believes that each of these divisions can be overcome by itself, independently from the others and from the base of division - the division of man with God.The history of man's relationship with God is so much more history of apostasy of God, but respect of God, and is therefore, the history of the struggle with nature as God's creation, or more precisely its destruction and devastation, mutual killing and extermination, and the extermination of other God's creatures. That has gone so far that today in the scientific community is still prevalent view that the renunciation of God need to survive to reach scientific truth, and that the theory of religion as a creation of the human imagination is still ruling and as such is taught in most of the ruling University.It is expected situation for the man who replaced God's Longing desires for power, wealth, popularity and other aspirations, which come down to play godlike material properties, specifically those properties that limited human and blurred vision attaches a small "god" whom he would his efforts and trickery could reach.Where is the legacy of paganism, apostasy of God and deeply rooted, you can not expect much, so each rotation closer to the Lord and He can be considered a feat and a big step towards the fulfillment of this great, perhaps the greatest and most important feelings.On the other hand, where the legacy of lots of knowledge of God andrespect of God , especially as we have in the Orthodox tradition, expected much more. First of all, awareness of God's Longing must not only be present, but the Orthodox service and relationship with its God's creation must be directed to the realization, or the deification of adoption.A variety of Orthodox saints of the Lord Jesus Christ, his apostles and disciples until the modern saints today, we Doctrine and sign for it, but also a warning that no fraud and no deception in meeting these aspirations for the fulfillment of man's maximum - and that it grows to a height dimensions of Jesus Christ, which we and he himself testified that attainable and showed the way (which he himself, or union with Him who is himself united with the Father and the Holy Spirit), and this in turn makes adding on the Sacred Liturgy of the Holy Spirit, God the Father appealed and communion with the blood and body of Jesus Christ, which though limited, is becoming part of the world community and all that it brings, and took part in the future Eternal Liturgy in the future Kingdom of God, which is the only true fulfillment of all man's efforts and resources Amin.

БОГОЧЕЖЊИВОСТ

Богочежњивост је осећање које је својствено сваком створеном живом бићу, било да је оно свесно тог осећања или не. Човек као последње створено и најсвесније биће треба да је и најсвесније тог осећања. Ипак, човек је поред своје свесности и биће које је највише склоно превари и самозаваравању. Штавише, управо ово осећање је најчешће у човековој историји било предмет човековог самозаваравања и замене овог осећања разним другим - погрешним и промашеним осећањима и тежњама.
Овај осећај има више димензија и аспеката. Најважнији су тежња са блискошћу и заједништвом са Господом који је и сам заједница Свете Тројице и други: тежња за примањем својстава самог свемогућег и вечнопостојећег, савршеног Господа.
Трагичност људске природе се у највећем делу и огледа у подељености ових двају осећања и из које произилази лаж да се тежња за савршенством и примањем свих Божијих својстава може остварити мимо остварења прве тежње, из чега даље следе заблуде да се поједина својства могу остварити засебно и појединачно личним напорима и залагањима.
Таква подељеност у човеку осликава се на подељеност међу људима, на подељеност човека са природом, са другим Божијим створењима и свом Његовом творевином.
Из заблуда ничу нове заблуде, па се тако данас верује да се свака од ових подељености може превазићи сама за себе, независно од осталих и од оне основне подељености - подељености човека са Богом.
Историја човековог односа са Богом, је зато много више историја богоотпадништва, него богопоштовања, па је самим тим, историја борбе са природом као Божијом творевином, тачније њеног уништавања и девастације, међусобног убијања и истребљавања, као и истребљавања других Божијих створења. У томе се отишло тако далеко да данас у научној јавности још увек преовлађује став да је одрицање од Бога непходно да би се дошло до научних истина, те да је теорија о религији као творевина људске маште још увек владајућа и као таква се изучава на већини владајућих университета.
То је очекивано стање за човека који је богочежњивост заменио чежњама за моћи, богатством, популарношћу и другим тежњама, које се своде на материјалну представу боголиких својстава, тачније оних својства која човек ограниченог и замућеног вида придаје неком малом "богу" кога би он својим залагањима и триковима могао да досегне.
Тамо где је наслеђе богоотпадништва и паганства дубоко укорењено, не може се очекивати много, па се свако окретање Господу и приближавање Њему може сматрати подвигом и великом кораком ка испуњењу овог великог, можда највећег и најзначајнијег осећања.
Са друге стране, тамо где је наслеђе пуно богопознања и богозаједништва, каквог пре свега имамо у православном предању, очекује се много више. Пре свега свест о богочежњивости мора бити не само присутна, већ кроз православно служење и однос према свој божијој творевини мора бити усмерен према испуњењу, односно обожењи и усиновљењу.
Мноштво православних светитеља од самог Господа Исуса Христа, његових апостола и ученика па све до савремених светитеља данашњих дана, су нам наук и путоказ за то, али и опомена да се не преваримо и не обманемо у испуњењу ове тежње за испуњењем човековог максимума - а то је раст до висине мере Исуса Христа, за коју нам је и он лично посведочио да је достижна и показао Пут (који је он сам, односно сједињење с Њим који је и сам сједињен са Оцем и Духом Светим), а то се пак чини сабирањем на светој литургији Духом Светим, призивом Бога Оца и причешћем крвљу и телом Исуса Христа, чиме се иако ограничено, постаје део Свете заједнице и свиме што оно носи, и узели учешће у будућој Вечној литургији у будућем Царству Божијем, што представља једино истинско испуњење свих човекових тежњи и потенцијала Амин.
 

NEOICONOCLASM

Neoiconoclasm's attitude originally transferred from the communistics, nacinal-socialists and other atheistic ideologies deep-seated and yet how our government and to the global policy of protection of cultural property. This doctrine has a dogmatic attitude towards the preservation and conservation of the existing mainly devastated states, primarily on the thumbnail.This doctrine means that, for example if someone dug eyes saints what is the case in almost all Serbian medieval monasteries (Gracanica, Studenica, Patriarchate of Pec and many others), no one can fix it and return saints eyes under any circumstances. It's the same with all other types of devastation beautiful frescoes in our monasteries no matter how they were damaged.Such a doctrine is actually guaranteed criminals against cultural property that will be their destruction and preserving protected, and any possibility of repair and restoration will be excluded.This doctrine is especially affected by Orthodox Christians who have a living relationship with the Lord and his saints, and among other things, through these icons on the frescoes. They icon to see the truth and live their characters, and their views in this way stained, blurred and degraded.

There is a concerted effort in many local “Orthodox” Churches to remove and do-away with many orthodox icons such as: Icon of the Holy Trinity depicting the image of the Father as the Ancient of Days, the Resurrection of Christ our Lord, The icon of the Nativity, The Pentecost and all the non-Byzantine Icons.

The first attack on these Holy Icons appeared in the 1970’s and specifically 1974-1975  an assault against the Icon of the Holy Trinity was organized and carried through in the monastery of Taxiarchon at Athikia Korinthias where this Icon was removed from all the nuns cells and taken away.

Later on, in 1976 a new episode occurs in the “Florinite” church in the parish of St. John the Theologian in Thessalonica. The episode there took and new dimension because iconoclastic documents were published and circulated amongst the faithful. Their hierarchs convened in 1979 and published their encyclical in their periodical “ FONI TIS ORTHODOXIAS” where they ordered their followers to continue the veneration of the Icon of the Holy Trinity. In the same issue of the periodical they announced that one of their hiero-monks was put on indefinite suspension for not venerating the Icon of the Holy Trinity..

The problem begins to spread in our Church and in 1980 to 1983 the neo-iconoclasm emerges once again in the Women Monastery in Keratea, where in a devious manner the icons of the Holy Trinity, the Resurrection of our Lord and all the classical or non Byzantine icons were replaced by the Hospitality of Abraham, the Descend to Hades and other Byzantine respectively.

When the sisterhood noticed the wicked action of those few nuns, they reacted and reported the incident to the direction on the monastery, (Hygoumenosymvoulion). After realizing that their concerns were not addressed by the direction they wrote, in July 1983 to the Synod reporting that the Archbishop Andreas, deacon Stephanos Tsakiroglou and seven (7) nuns including Theologia and Epistimi Tsakiroglou, both sisters of deacon Stephanos Tsakiroglou, are those responsible for the replacement of the Icons.

When this letter was discussed in the Synod, AB Andreas appeased the other Synod members, he ensured them that the nuns’ accusations are not true, the Holy Synod accepted the AB reassurance and did not get further involved.

Because the Holy Synod did not decide and furthermore, the neo-iconoclasts continued their activities, the sisterhood issued another letter to the Holy Synod in Nov. 1983 in which additional charges are brought against the AB Andreas and the directions of the monastery.

Consequently the Holy Synod met on Nov. 24, 1983  The Synod issued document # 91 dated 1983.11.24 where it was decided to look at the charges closer and also clarified the Orthodox Position on the Holy Icons. The Holy Synod decided not to publish their decision and keep this incident from the rest of the Church. They only issued their decisions to the two monasteries in Keratea. In order to protect the Archbishop the synod decided to send a committee to investigate the accusations if false ask the nuns to retract their accusations.

Saturday, October 18, 2014

Subtitle search and download subtitle

Subteller.com is the new but already the famous subtitle search engine. This simply and client oriented website allows you searching and hosting subtitles in several formats (SRT, SUB, etc.) and pretty much every language. It currently has a vast database of subtitles and it expanding every day.

Subteller.com stands out among all the other available subtitle downloading sites, because of its extremely large collection of subtitles and a very easy, neat and light user interface. You just need to do a very few clicks and your subtitle will be get downloaded as a small .zip file.

Integrated autocomplete function involves the search engine predicting the name of the movie that the user wants to type in without the user actually typing it in completely. This feature is effective and self-lerning by predict the word being typed based on those already typed. It is very useful in case that the movie have a lot of versions.

There you can find subtitles for not only the latest and hottest popular movies but also TV films.
Subteller.com allows searching and hosting subtitles in several formats (SRT, SUB, etc.) and pretty much every language.

These subtitles offered are in multiple languages and for DivX/Xvid movies. The subtitles in this website are for free and are packed in .Zip file format, so if you have a Mac, you need install an unpacking tool to extract the subtitles. The common file format of these subtitles is srt.

Wednesday, July 02, 2014

Мутирани комунизам

Комунистичка идеологија и сви они који су се вођени интересима или идеолошки занесени, повели за њом, оставили су дубоке трагове на овим просторима. Идеја да се искористи нацистичка окупација и каснији долазак Црвене армије, за преврат и спровођење страховладе према, пре свега српском, а донекле и осталим народима некадашње Југославије, била је и остала примамљива за многе, до данашњих дана.
Апсолутна власт једне партије и једног човека остварена у лику и делу вишеструког шпијуна чији је најтрајнији идентитет био на име "Јосип Броз" постала је образац понашања и сневани циљ многих политичара.
Многи од нас, антикомуниста, веровало је да ће распадом тог насилног система и те болесне идеологије за сваку државу и сваки народ који то доживе, престати опасност стварања таквих диктатура, медијске, политичке и сваке диктатуре.
Ипак, можда и нисмо много грешили. Потпуним демонтирањем те идеологије и система можда би се и десило оно што смо очекивали и чему смо се надали да ће се десити "падом комунизма" или оним што је на то личило. Међутим, то се није десило.
Комунизам је само мутирао, шта више метастазирао. Како? Зашто?
Одговор је прилично једноставан. Сви они који су се интересно везали за КПЈ или како је она касније мутирала у СКЈ, па затима СКС, СКХ, СКБИХ, ССРН итд. имаи су жељу да они остану на својим позицијама и задрже своје привилегије. При томе били су спремни да се одрекну идеологије, партије, свега. Битно је да су они ту где јесу и да они за себе имају свој мали "комунизам" где год били и каквим год бојама се обојили.
Зато су најпре одлучили да допусте стварање других партија, али да све то буде под контролом њихових служби. И сами су стварали партије не би ли створили општи метеж, у коме би се они са својом партијом издвојили као једина озбиљна организација.
Пристали су и на укидање приватне својине и реприватизацију и укидање свих постулата њихове некадашње идеологије али не и места за себе, своју децу, унуке у државној управи, дипломатији, институцијама система.
При томе су се показали веома вешти у прављењу медијског, економског, правног и сваког другог хаоса. Своју умешност манипулације медијима и пребацивања своје кривице на другога довели су до савршенства. У метастазираном комунизму све су партије бачене у блато монтираних и истинских афера и тешко је направити разлику и било шта покренути или променити. Некадашње комунисте и њихове наследнике веже само жеља за влашћу и служба која је њен инструмент. Њој се додворавају и она управља њима за разлику од времена када су они управљали њоме или бар тако мислили. Али то им много и не смета. Прелазе из партије у партију, стварају нове, цепају, деле, уједињују. Мењају ставове и идеологије готово свакодневно, не везенао за промену партије или струје.
Као и свака болест, комунизам је могао бити излечен у самом зачетку, његовим развојем и сада након метастазе то је готово немогуће и дугу ће нас још пратити последице ове социјалне болести.

 

Thursday, October 10, 2013

ПУШТЕНА У РАД ОПРEМА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈУ РЕАКТИВНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОДСТАНИЦАМА

10.10.2013. Данас је на 25 топлопредајних станица Система даљинског грејања града Пожареввца пуштена у рад опрема за компензацију реактивне енергије. Измерене вредности потрошње електричне енергије, са активираном опремом и без ње, потврђују пројектоване вредности уштеде од око 30%. На овај начин значајно ће се смањити укупни трошкови елетричне енергије на читавом систему, а повећати стабилност система снабдевања електричном енергијом топлопредајних станица. Пројекат је иниицирао Сектор развоја, а за његову реализацију заслужни су предузеће Esicon доо из Београда и Електро служба сектора ПДО ЈП Топлификација. Период враћања ове инвестиције очекује се да ће бити око 20 месеци. 

google-site-verification: googleb96dd9fa184eeb7d.html